Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kursy.treningdlamam.com

I. Definicje

1. Sprzedawca/Usługodawca – Katarzyna Wawrzycka prowadząca działalność pod nazwą IMPULS Katarzyna Wawrzycka z siedzibą przy ul. Sieleckiej 67/69 m.26, 00-738 Warszawa, NIP: 1181457688, REGON: 141984458
2. Regulamin – niniejszy regulamin; W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
4. Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Towar – Kurs online dostępny w wersji elektronicznej, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.
6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
7. Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
9. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kursy.treningdlamam.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
10. Strona – Usługodawca i Klient.
11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.kursy.treningdlamam.com
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. PayU – system płatności elektronicznych należący do PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowej instytucji płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444,

II. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Regulamin jest dostępny na stronie www.kursy.treningdlamam.com/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@treningdlamam.com
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów

1. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.
2. Produkty sprzedawane są w wersji „elektronicznej”.
3. Wszystkie Towary zapisane na nośniku materialnym oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

IV. Wymagania techniczne

1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.
2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny http://treningdlamam.com/polityka-prywatnosci/
4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
5. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
8. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

V. Składanie i przyjmowanie Zamówień

1. Kupujący składa Zamówienie poprzez: A. wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, B.prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym, C.wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.

VI. Zasady dostarczania Zamówień

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
2. Towary mogą zostać dostarczone w następujący sposób:
– Pobranie ze Strony Sklepu – Dostarczenie Towaru będzie przebiegało w następujący sposób:
– Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta.
– Po opłaceniu zamówienia Klient otrzyma dane do logowania do swojego indywidualnego konta – login i hasło.

VII. Zasady i formy płatności

1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
3. Sprzedawca wystawia fakturę, doręczaną w formie elektronicznej.
5. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności: płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisów PayU i Tpay.
6. Sprzedaż produktu „Boski plan dla mam odbywa się na zasadzie subskrypcji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Płatność za pierwszy okres rozliczeniowy zostanie pobrana z góry z chwilą zawarcia Umowy. Płatność za każdy kolejny miesiąc obowiązywania Umowy będzie pobierana z góry automatycznie w ramach płatności cyklicznej pierwszego dnia każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.
7. Klient zawierając umowę z firmą IMPULS Katarzyna Wawrzycka oraz wybierając tę usługę wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
8. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

VIII. Zasady anulowania subskrypcji

1. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
2. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez anulowanie płatności cyklicznej z poziomu swojego panelu w PayU lub w zakładce Moje konto na platformie kursowej.
3. Na 3 dni przed końcem okresu abonamentowego kupujący otrzyma wiadomość drogą mailową zawierającą link do anulowania subskrypcji, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
4. Kupujący może również w każdej chwili poprosić Sprzedającego o anulowanie subskrypcji i rozwiązanie umowy drogą mailową na adres kontakt@treningdlamam.com lub korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Sklepu Internetowego.

IX. Koszt dostawy

1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
2. W przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł.

X. Odstąpienie od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

XI. Tryb postępowania Reklamacyjnego

1. Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy (gwarant). Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na Stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
2. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kontakt@treningdlamam.com
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
4. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
5. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

XII. Polityka prywatności

1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Katarzyna Wawrzycka prowadząca działalność pod nazwą IMPULS Katarzyna Wawrzycka z siedzibą przy ul. Sieleckiej 67/69 m.26, 00-738 Warszawa, NIP: 1181457688, REGON: 141984458. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: http://treningdlamam.com/polityka-prywatnosci/

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
– będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
– nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

Data opublikowania Regulaminu 11.10.2018r.
Data ostatniej aktualizacji 15.09.2019r.

Copyright © 2018 kursy.treningdlamam.com. Szkolenia napędza platforma WP Idea